WRÓĆ
04

Zmiany w TP

Polski Ład wprowadza szereg zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych. Zmiany te mają charakter upraszczająco-uszczelniający. Poniżej przedstawiamy wybrane zmiany w tym obszarze:

Rozszerzenie listy zwolnień dokumentacyjnych 

 • proponuje się wyłączenie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych m.in. refaktur oraz transakcji objętych safe harbour dla transakcji finansowych i usługi o niskiej wartości dodanej;

Poluzowanie warunków korekt cen transferowych 

 • zrezygnowano z obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym oraz dopuszczono możliwość zastosowania korekty in minus w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy potwierdzający dokonanie korekty cen transferowych w określonej wysokości;

Zwolnienie z obowiązku sporządzenia analizy porównawczej i analizy zgodności 

 • planuje się dopuszczenie możliwości odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej (analizy zgodności) dla transakcji:
  • kontrolowanych, zawieranych przez podatników będących mikro- lub małymi przedsiębiorcami (choć nadal pozostaje obowiązek oświadczenia o rynkowości cen przez takich podatników);
  • innych niż transakcje kontrolowane, zawierane z podmiotami z rajów podatkowych lub w przypadku, gdy rzeczywisty właściciele jest w raju podatkowym.

Wydłużenie terminów 

 • zaproponowane zostało przedłużenie terminu na:
  • przygotowanie dokumentacji cen transferowych: do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
  • na złożenie informacji o cenach transferowych: do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego,
  • przedłożenie na żądanie organu podatkowego dokumentacji cen transferowych: z 7 do 14 dni.

Przeniesienie oświadczenia o rynkowości do TPR 

 • W ramach planowanych zmian oświadczenie będzie stanowić nowy element formularza TPR-C lub TPR-P, a tym samym nie będzie składane jako odrębny dokument.
 • Do tej pory podmiot powiązany składał oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz o rynkowości cen objętych tą dokumentacją jako odrębny dokument. 

Zwolnienie z obowiązku składania ORD-U 

 • wprowadzone zostanie zwolnienie z obowiązku składania informacji o zawartych umowach z nierezydentami dla podatników lub spółek niebędących osobami prawnymi (ORD-U) dla tych podatników, którzy mają jednocześnie obowiązek złożenia informacji TPR i nie dokonują transakcji z kontrahentami z rajów podatkowych.

Zaostrzenie wymogów dot. podpisywania TPR 

 • Wprowadza się zmiany zawężające krąg osób uprawnionych do podpisywania TPR. 
 • Zgodnie z nowymi przepisami będzie to cały zarząd spółki albo wyznaczony członek zarządu, przy czym wyznaczenie takiej osoby nie zwalnia pozostałych członków zarządu z odpowiedzialności za niezłożenie tej informacji. 
 • Dodatkowo uregulowano, że nie jest dopuszczalne podpisanie TPR przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Nowa sankcja KKS dot. dokumentacji cen transferowych 

 • Wprowadza się zupełnie nową sankcję KKS za niesporządzenie lokalnej lub grupowej dokumentacji cen transferowych, a dodatkowo sankcja ta obejmie przypadki, w których dokumentacja została sporządzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Doprecyzowanie obowiązujących przepisów 

 • W ramach planowanych zmian doprecyzowano brzmienie już obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie:
  • Badania aktualności wysokości oprocentowania na potrzeby spełnienia warunków do korzystania z safe harbour dla transakcji finansowych;
  • Określenia wartości transakcji dla umów depozytu i umów spółki niebędącej osobą prawną lub umów wspólnego przedsięwzięcia;
  • Rezygnacji z obowiązku wyznaczania wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, który obowiązany jest do złożenia informacji o cenach transferowych za tę spółkę;
  • Określenia źródeł danych do sporządzenia informacji o cenach transferowych.

Kontakt