WRÓĆ
03

Ulgi na innowacje

Polski Ład przewiduje szereg nowych ulg podatkowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zmiany w dotychczas obowiązujących ulgach i zwolnieniach – już od roku 2022.

Ulga na venture capital 

 • Ma zachęcić podatników PIT do inwestowania – w  szczególności w start-upy – za pośrednictwem funduszy venture capital.  
 • Polski Ład wprowadza możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI), albo spółki, w której ASI posiada co najmniej 5% udziałów.
 • Warunkami odliczenia jest posiadanie udziałów przez co najmniej 2 lata.
 • Maksymalna wysokość odliczenia w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 tys. zł. W przypadku wcześniejszego zbycia udziałów, podatnik, który dokonał odliczenia, będzie obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie udziałów.
 • Ulga dotyczy wyłącznie funduszy z udziałem finansowania publicznego (w praktyce funduszy w ramach jednego z programów PFR Ventures lub w ramach programów NCBiR – Bridge Alfa) 

 

Ulga na innowacyjnych pracowników

 • Przedsiębiorcy, prowadzący działalność badawczo-rozwojową i zatrudniający pracowników, jako płatnicy będą mogli odliczyć od zaliczek na PIT (należnych od pracowników) podlegających wpłacie do urzędu skarbowego, koszty kwalifikowane działalności B+R, których podatnik nie odliczył w ramach ulgi B+R (np. z tego powodu, że poniósł stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń).
 • Obecnie, podmiotom, które poniosły stratę albo osiągnęły dochód niższy od kwoty przysługującego rozliczenia w ramach ulgi B+R przysługuje zwrot kwoty nieodliczonych kosztów kwalifikowanych. Jednakże krąg podmiotów, mogących skorzystać z tego rozwiązania jest ograniczony.
 • Odliczenie będzie dotyczyć osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które przeznaczają w miesiącu co najmniej 50% swojego czasu pracy na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. 
 • Z odliczenia nie będą mogli skorzystać podatnicy korzystający z prawa do zwrotu gotówkowego w ramach ulgi B+R.

 

Zmiany w uldze B+R

 • Centra badawczo-rozwojowe będą mogły odliczać od podstawy opodatkowania w ramach usługi B+R 200% kosztów kwalifikowanych ulgi B+R (obecnie jest to 150%). 
 • Ponadto wszyscy podatnicy będą mogli odliczyć 200% kosztów osobowych poniesionych na wynagrodzenia tzw. pracowników B+R (na ten moment mogą odliczyć 100%). 

 

Ulga na prototyp

 • Podatnicy, którzy w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli nowy produkt, będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania koszty związane z jego produkcją próbną oraz wprowadzeniem go na rynek. 
 • Odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 30% poniesionych kosztów oraz wynosić więcej niż 10% dochodu. 
 • Koszty będą wykazywane w zeznaniu rocznym, w roku podatkowym ich poniesienia, z możliwością odliczenia ich w kolejnych sześciu latach.
 • Przepisy wskazują, co należy rozumieć przez pojęcia „produkcja próbna nowego produktu” oraz „koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu”. 

 

Ulga na ekspansję

 • Podatnicy CIT oraz PIT będą mogli odliczyć po raz drugi od podstawy opodatkowania 100% kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.
 • Warunkiem dokonania odliczenia jest wykazanie wzrostu przychodów ze sprzedaży w okresie 2 następujących po sobie lat od roku, w którym poniesiono stosowne koszty. 
 • Maksymalna kwota możliwego pomniejszenia to 1 mln zł.

 

Ulga konsolidacyjna

 • Podatnicy ponoszący kwalifikowane wydatki (m.in. usługi prawne, opłaty skarbowe i sądowe) na nabycie zagranicznych lub krajowych udziałów lub akcji spółki kapitałowej będą mogli po raz drugi odliczyć je od swojej podstawy opodatkowania. 
 • Maksymalna kwota odliczenia będzie wynosić 250 tys. zł. 
 • Skorzystanie z odliczenia jest możliwe po warunkiem, że spółka której udziały będą nabywane jest osobą prawną, mającą siedzibę lub zarząd w państwie, z którym Polska posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Główny przedmiot działalności takiej spółki musi być tożsamy z przedmiotem działalności podatnika nabywającego jej udziały lub działalność takiej spółki mogłaby być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika

Ulga na robotyzację

 • Podatnik prowadzący działalność produkcyjną będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty, już wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, które są związane z automatyzacją stanowisk pracy za pomocą robotów tj. maszyn naśladujących ruchy ludzkie.
 • Koszty kwalifikowane obejmują m.in. wydatki na roboty, urządzenia peryferyjne do nich oraz koszty WNiP związanych z nimi (w tym także w ramach umów leasingu), a także koszty szkoleń
 • Odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% wysokości kosztów.

Ulga Pierwszej oferty publicznej (POP/IPO)

 • Podatnicy CIT, decydujący się na wejście na giełdę będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 150% wydatków związanych z wejściem na giełdę takich jak koszt przygotowania prospektu emisyjnego lub opłata giełdowa. 
 • Emitenci dodatkowo będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o 50% wydatków (bez VAT) na usługi doradztwa prawnego i finansowego. Kwota ta nie może przekraczać 50 tys. zł.
 • Podatnicy PIT będą zwolnieni z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej, jeśli dokonają zbycia akcji po upływie 3 lat od daty dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu. 
 • Zwolnienie ma zastosowanie, gdy akcję są zbywane w drodze spadku. 
 • Zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki, która była z podatnikiem lub spadkodawcą podatnika podmiotem powiązanym, w okresie dwóch lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia tych akcji odpowiednio przez podatnika lub spadkodawcę. 

 

Ulga symultaniczna (B+R + IP Box)

 • Podatnik osiągający dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej i opodatkowujący je preferencyjną 5% stawką podatkową będzie mógł korzystać jednocześnie z odliczenia w ramach ulgi B+R.
 • Odliczeniu będą podlegać jedynie koszty kwalifikowane, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, z którego komercjalizacji podatnik osiąga dochody.
 • Obecnie ulga B+R nie podlega uwzględnieniu w obliczeniu podstawy opodatkowania podlegającej 5% podatkowi z IP Box. Nie jest możliwe równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do tego samego dochodu. Podatnikowi przysługuje wprawdzie prawo do skorzystania z obydwu rozwiązań w tym samym roku podatkowym, jednakże wobec różnych kategorii dochodu.

 

Zmiany w SSE/PSI

 • Ograniczenie zwolnienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu (DOW) do dochodów „z realizacji nowej inwestycji” i „na terenie określonym w DOW”. Wprawdzie z uzasadnienia wynika, że ma to być zmiana doprecyzowująca, jednak może dać dodatkowe argumenty organom do stosowania tzw. podejścia projektowego – tj. ograniczania zwolnienia wyłącznie do dochodu z nowych elementów inwestycji. Wpłynęłoby to szczególnie na przedsiębiorców realizujących projekty o charakterze reinwestycji w ramach już istniejących zakładów – obecnie jest to zdecydowana większość wdrażanych przez inwestorów projektów w ramach systemu PSI. Odpowiada to zmianom wprowadzanym do ustawy o WNI, według których DOW powinna zawierać wyłącznie kody PKWiU związane z nową inwestycję. Co więcej, obecny kształt przepisów przejściowych nie różnicuje sytuacji decyzji wydanych przed wejściem w życie Polskiego Ładu i po nim, co skutkowałoby zastosowaniem takiego podejścia do już uprzednio wydanych decyzji o wsparciu.
 • Wprowadzanie zakazu zmiany decyzji o wsparciu w ramach PSI powodującej obniżenie poziomu zatrudnienia o więcej niż 20%. 
 • Doprecyzowanie małej klauzuli antyabuzywnej, poprzez dodanie do katalogu czynności działań innych niż zawarcie umowy opartych o sztuczne czynności faktyczne. Dodatkowo klauzula antyabuzywna została dodana jako przesłanka warunkująca cofnięcie zezwolenia w ramach SSE lub DOW. 
 • Wyłączenie z zakresu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji wydatków poniesionych na środki trwałe, służące celom osobistym podatnika m.in. samochody osobowe. 
 • Dodano definicję „rozpoczęcia prac”, celem ujednolicenia obecnej linii orzeczniczej organów podatkowych.
 • Ograniczenie możliwości zmiany zezwolenia na działalność w SSE oraz decyzji o wsparciu. Nie będą mogły być zmienione w zakresie skutkującym zwiększeniem kosztów kwalifikowanych, lub zmniejszeniem zatrudnienia o więcej niż 20%.

Kontakt